Правни услуги

Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, АД, сдружения и фондации

Адвокатската кантора извършва регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, КДА, сдружения с идеална цел и фондации. Вписване на промени по партидите на търговските дружества. Преобразуване. Производства по ликвидация. Заличаване.

Събиране на дългове и изпълнителни производства

• Представителство и посредничество при събиране на вземания
• Преговори с цел погасяване на задължения
• Посредничество в търговски спорове по неизплатени задължения
• Представителство при съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник
• Представителсво по искови съдебни производства
• Представителство при изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания
• Представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки

Брачeн договор

Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор. Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи.
Адвокатска кантора “ Биляна Симеонова & Партньори “ е специализирана при изготвянето на брачни договори, тяхната заверка пред нотариус, както и регистрацията им, съобразно закона.

Бракоразводно дело

Адвокатска кантора „Биляна Симеонова & Партньори“ предлага консултиране и процесуално представителство при:
• Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
• Вещно- правни искове за собственост след развода;
• Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
• Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
• Спор за родителски права;
• Режим на лични отношения между родители и деца;
• Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
• Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
• Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
• Пълно и непълно осиновяване;
• Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

Наследствено право

Адвокатска кантора „Биляна Симеонова & Партньори“ е специализирана в областта на наследственото право. Прилагайки професионалния си опит и юридически познания, ние подхождаме индивидуално, с подчертано внимание, към всеки отделен казус, за да намерим максимално ефективна защита на Вашите права и законни интереси.
Ние предлагаме консултации, изготвяне на документи и явяване пред съд при:
• Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
• Приемане и отказ от наследство;
• Изготвяне на завещание;
• Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
• Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.

Домашно насилие

При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме:
• Правни консултации;
• Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;
• Процесуално представителство пред съдебните органи.

Недвижими имоти

• Консултации по вещно-правни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
• Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;
• Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след Процесуално представителство по гражданско-правни дела пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.

Изготвяне на договори

• Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;
• Изготвяне на договори по ЗЗД – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
• Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.
• Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
• Проверка и анализ на наличните документи;
• Изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
• Оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.

Чуждестранни граждани

Всички наши чуждестранни клиенти получават качествена правна помощ от нас в областта на разрешенията за пребиваване. В тази връзка ние осигуряваме консултации във връзка с изискванията на българските закони, отнасящи се до визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната.
• Разрешение за пребиваване
• Придобиване на българско гражданство

Абонаментно правно обслужване

За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, Адвокатска кантора „Биляна Симеонова & Партньори“ предлага сключване на Договор за абонаментно правно обслужване. Ние предоставяме високо квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на Клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми.
Адвокатът се запознава с важни детайли от дейността на клиентите и от относимата нормативната уредба, създава се взаимно доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент и не на последно място, заплащаната цена за правната услуга е по-ниска, отколкото ако наемате юрисконсулт на щат или адвокат при всеки отделен случай
Установяването на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н