сеп 14

Промени в подсъдността при потребителски и застрахователни дела

Промени в подсъдността при потребителски и застрахователни дела
С изменение на Гражданския процесуален кодекс от 07.08.2018 г. и по-конкретно на разпоредбата на чл.113, се промениха правилата за местна подсъдност на дела по потребителски и застрахователни спорове.
Съгласно новите разпоредби, исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес .
По дела за обезщетение срещу застраховател, заведени от увредено лице по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, местно компетентен е съдът, в чийто район към момента на застрахователното събитие е бил постоянният, настоящият адрес на пострадалото лице или неговото седалище или пред съда по местонастъпване на застрахователното събитие.
В горните случаи възражението за неподсъдност на делото може да се упражни във времето, предоставено за отговор на исковата молба. Съдът може служебно да повдига въпроса за местната подсъдност най-късно до приключване на първото по делото заседание.
Заварените до влизането в сила на промените съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.
С промените законодателят цели да се осигури лесен, евтин и ефективен достъп до правосъдие на лицата, претърпели увреждане, когато те имат спорове със своя застраховател, с Гаранционния фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.