Сфери на дейност

ГРАЖДАНСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

• Правни консултации по гражданско – правни въпроси
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции приводенето на гражданско – правни дела.
• Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство.
• Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
• Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус.
• Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти, заем, лизинг, кредит, залози и други.
• Регистрация, преобразуване и прекратяване на граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

ТЪРГОВСКО ПРАВО

• Процесуално представителство във връзка с търговски дела пред всички съдебни инстанции.
• Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.
• Сделки с търговски предприятия.
• Процесуално представителство в производства по несъстоятелност.
• Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки. Съдействие при сключването на търговски сделки с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг и др.
• Консултации по банкови сделки.
• Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
• Изготвяне на тръжна документация.
• Ликвидация на търговски дружества и кооперации.

СЕМЕЙНО ПРАВО

• Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
• Вещноправни искове за собственост след развода;
• Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
• Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
• Спор за родителски права;
• Режим на лични отношения между родители и деца;
• Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
• Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
• Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
• Пълно и непълно осиновяване;
• Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

• Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
• Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
• Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
• Приемане и отказ от наследство;
• Изготвяне на завещание;

ВЕЩНО ПРАВО

• Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
• Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
• Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи при придобиване на имот или вещни права върху имот.

ТРУДОВО ПРАВО

• Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми
• Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
• Консултации по колективно трудово договаряне
• Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с
• уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

• Първоначална информация относно правните, политически и икономически условия,
влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция
• Избор на правилната правна и данъчна структура
• Регистрация на търговски дружества
• Смесени дружества
• Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания
• Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията
• Преговори
• Изготвяне на проектодокументи
• Сделки с недвижими имоти
• Текущо консултантско обслужване на съответните корпоративни структури