юни 24

АПОСТИЛ – заверка и легализация на документи

АПОСТИЛ – заверка и легализация на документи

Какво е апостил?

Апостилът означава заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г.  Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Формата и съдържанието на апостила са задължителни за всички държави – страни по Хагската конвенция.

В държавите, които са страни по Хагската конвенция, той се издава от различни институции.

Казано с по-прости думи: ако имате издаден документ от чужда държава снабден с удостоверение „апостил”, е необходимо само да го преведете и можете да го използвате. Ако документа не е заверен с апостил, трябва освен да го преведете и да го легализирате в МВнР.

Респективно и обратно, ако ще използвате български документ в чужбина.

Пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, удостоверени от кметове и секретари на общини не подлежат на удостоверяване с „APOSTILLE“, а и те по принцип НЯМАТ право да заверяват пълномощни за покупко-продажба на имоти.

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран.   В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието със специално удостоверение “АПОСТИЛ” (APOSTILLE), а в чужбина – това се извършва от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Освен това, за да се легализира един документ е необходимо той да носи необходимите печати и заверки, изискуеми от българското законодателство и двустранните спогодби, по които Република България е страна.

Преводът на документите трябва да бъде извършен от преводаческа агенция, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи, от така наречения „заклет преводач”.