юни 24

Казус от практиката –Внимавайте, когато давате пълномощно

Казус от практиката –Внимавайте, когато давате пълномощно

Три пъти помислете, преди да подпишете генерално пълномощно , свалено от интернет

Масова практика е хора, които заминават за дълго в чужбина и възрастни, трудно подвижни хора да подписват общи пълномощни, в резултат на което упълномощителите стават жертва на измами или злоупотреби от страна на техните пълномощници.

В Интернет се разпространява образец на т.нар.”генерално пълномощно” и много хора се възползват от безплатната услуга и сами си съставят пълномощно, с което дават на свои познати право да извършват от тяхно име и за тяхна сметка различни правни действия.. Най-често това пълномощно се заверява от нотариус за да може безпроблемно да бъде използвано от пълномощника пред държавни институции, банки, съдилища, нотариуси, фирми и други.

Преди да се подпишете на бланка на генерално пълномощно, свалена от Интернет, прочетете внимателно текста и действайте предпазливо.

Какво трябва да съдържа едно пълномощно за покупко-продажба на недвижим имот?

Освен личните данни на упълномощителя и упълномощения, то трябва да съдържа точен адрес и квадратура на продавания имот, в т.ч. на прилежащите помещения (таван,изба) , земя и (или ) право на строеж, както и на общите части от сградата. Най-добре е за описанието им да се използва информацията от документа за собственост на имота. Описват се подробно правата, с които се овластява пълномощника, както и инстанциите и учрежденията, пред които да представлява упълномощителя.

Важна подробност е също така дали пълномощника ще има право да пре -упълномощава трети лица за изпълнението на волята на упълномощителя. От голямо значение е и за какъв срок се издава то. Пълномощното за продажба на недвижим имот трябва да бъде придружено с 2 бр. декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК и 1 бр. декларация по чл.25, ал.8 от ЗННД, заверени нотариално.

Това което трябва да знаете е, че те са с различен срок от този на пълномощното и са актуални от датата на издаване, до края на календарната година, т.е. ако срока на пълномощното е например 18 месеца, то след изтичането на календарната година трябва да се снабдим с нови декларации, за да можем да пристъпим към покупко-продажба

Ако лицето пребивава в чужбина заверката може да стане и в Българско консулство или посолство. Пълномощно и декларации могат да бъдат издадени от чуждестранен нотариус, като в този случай трябва да бъдат преведени и легализирани от Министерство на външните работи. В случай, че страната, в която са издадени е подписала Хагската конвенция , документите могат да са придружени със специално удостоверение-“ апостил“ („APOSTILLE“). То се издава за достоверност на документа, който удостоверява и се нуждае само от превод от преводаческа агенция (заклет преводач).

Съветът ни е, когато упълномощавате, то направете го целево (конкретно за дадени действия), обвързано с определен срок (или до края на изпълнението на целта, за която го издавате). Добре е също така пълномощника да е лишен от правото да пре -упълномощава, освен ако изрично не ви се налага. Важно е, когато продавате, да бъде вписана и конкректна банкова сметка, в която да бъде преведена продажната сума (за да не попадне в чужда) . Когато купувате пък е добре да имате посочен лимит на средствата за покупка, както и с какви параметри да е желаният имот (за да не станете горд собственик на два пъти по-малък имот, на три пъти по-висока цена).

Съвет : Четете внимателно и не забравяйте, че с пълномощното вие давате ПРАВА, но не създавате задължения на пълномощника !!!

Не забравяйте, че последиците от действията на пълномощника се понасят от упълномощителя. Нотариалната заверка на съдържанието на пълномощното не дава гаранция, че пълномощникът няма да злоупотреби с правата , които то му дава нито пък поражда отговорност за нотариуса в случай, че пълномощникът упражнява правата си във вреда на упълномощителя. Преценявйте добре на кого давате доверието си да сключва от Ваше име сделки и да Ви задължава пред трети лица.