юни 24

Споразумението преди развод по взаимно съгласие

Споразумението преди  развод по взаимно съгласие

Дългогодишната ми практика като бракоразводен адвокат показва , че много разводи започват с добрата воля на съпрузите да се разделят по „взаимно съгласие „ , но в последствие нещата се усложняват, ако съпрузите не съумеят да постигнат единомислие по въпросите ,  които следва да бъдат уредени в Споразумението по чл. 51 от Семейния Кодекс. Предварителното принципно съгласие по основните въпроси, залегнали в този документ, гарантира успешното провеждане на един бракоразводен процес.

Основните въпроси, по които съпрузите имат принципно съгласие или по които ще се консултират с бракоразводен адвокат за възможните варианти, касаят подялбата на общото имущество и упражняването на родителските права.

Първият въпрос, по който трябва да има единомислие, е този с местоживеенето на децата. Обикновено това е при единият родител, най-често майката, в семейното жилище или в друго жилище, който същата ще обитава след развода.

Вторият въпрос е този с упражняването на родителските права – обикновено той е свързан с първия въпрос,касаещ местоживеенето и упражняването се дава на този, при който детето ще живее. Свързан с този момент е и проблемът с режима на лични отношения, който следва да се договори за родителя, който няма да упражнява родителските права. Тук консултация с адвокат е много полезна, за да може да се предложи и одобри вариант, който най-пълно да отговаря на интересите на децата.

Третият важен момент в споразумението е този с издръжката на децата и издръжката между съпрузите. Издръжката на децата следва да бъде определена в зависимост от това какви са нуждите на децата, така и от възможностите на родител, който я дължи, най-често това е бащата. Въпросите, касаещи издръжката ,най-добре да се поверят на  правоспособен юрист, който да изготви тази част от споразумението по начин, който не само да удовлетворява страните, но и да спести част от дължимата държавна такса

Въпросът кой ще ползва семейното жилище  зависи от редица обстоятелства- кога е придобито, от кого, собственост ли е на някой от съпрузите, под наем ли са и т.н. За да се реши кой ще го ползва и кой ще го напусне ,следва съпрузите да се договорят предварително или в случай, че не успеят да прибягнат до адвокатска консултация за вариантите, които могат да изберат спрямо конкретният казус.

Последният и най-малко спорен момент е този с фамилното име след развода. Тук също вариантите са няколко, но това е въпрос, който поражда най-малко спорове в сравнение с тези от предходните точки.

Добре е двойките, които са решили да се развеждат, да прегледат внимателно точките, по които следва да имат единомислие и в случай, че не са напълно наясно с това какви са вариантите ,да потърсят правна помощ. Това би им спестило немалка загуба на време, пари и бъдещи конфликти по въпроси, които е следвало да бъдат уредени в самото решение за развод по взаимно съгласие.