Адвокат Биляна Симеонова

1988-1993 г- възпитаник на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр.Русе
Отлично владее немски и английски език.

1993 – 1998 г- Магистър по Право
Дипломира се в Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев”, специалност Право. Полага държавните изпити, след което стажува в Русенски окръжен съд в периода 1999- 2000 година.

От март 2000 година до настоящия момент член на Русенска адвокатска колегия.

2010- 2012 г. – Магистър по икономика
Дипломира се в специалност „Финансов мениджмънт„ в Стопанска Академия „Д.А. Ценов“ гр.Свищов. Професионалните й познания по икономика й помагат да предложи на своите клиенти договорни клаузи и решения, които са съобразени с данъчните закони и добрата счетоводна практика. Ако проблемът се окаже извън нейната компетентност, има готовност за съвместна работа с дипломирани експерт-счетоводители и могат в екип да постигнат най-добрия за клиента резултат.

2000 година – Основава адвокатска кантора „Симеонова и Партньори„

Кантората е със седалище в град Русе и развива успешна дейност повече от 18 години, като една от утвърдените юридически кантори в града. В единодействие с широката си мрежа от асоциирани сътрудници кантората предлага голям избор от услуги във всички отрасли на гражданското и търговското право.

Дава устни и писмени консултации и изготвя проекти за договори на български, немски и английски език.

Тарифи

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23.07.2004 г., изм. ДВ. бр.2 от 09.01.2009 г.)