МЕЖДУНАРОДНО СЕМЕЙНО ПРАВО

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

  • Представителство по дела по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 година.
  • Представителство по брачни дела и дела за родителска отговорност с международен елемент.
  • Предоставяне на услуги при определяне приложимото право към имуществени отношения между съпрузите по Кодекса за международно частно право и установяване съдържанието на чуждото право.
  • Консултации относно личните и имуществени отношения между съпрузите с различно гражданство.
  • Консултации относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.
  • Признаване на брак, сключен в чужбина.
  • Консултации относно международноправната уредба на наследяването по закон и по завещание. Международна компетентност по запазване, управление и предаване на наследство. Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни съдебни решения по наследствени дела.
  • Издаване европейско удостоверение за наследство.
Image