ВЕЩНО ПРАВО

  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
  • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи при придобиване на имот или вещни права върху имот.
Image