ТЪРГОВСКО ПРАВО

  • Процесуално представителство във връзка с търговски дела пред всички съдебни инстанции;
  • Регистрация, преобразуване, сливане, вливане, отделяне и прекратяване на търговски дружества, консорциуми, смесени предприятия, еднолични търговци, сдружения с идеална цел и фондации. Вписване на промени по партидите на търговските дружества. Процесуално представителство в производства по несъстоятелност. Производства по ликвидация;
  • Съдействие при сключването на търговски сделки с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг и др. Консултации по банкови сделки.
  • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
Image

Кантората има опит и добри резултати в областта на търговското право.

За всякакви въпроси, свързани с застрахователното право, не се колебайте да се свържете с нас.