СЕМЕЙНО ПРАВО

 • Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Спор за родителски права;
 • Режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачен договор. Брачният договор е писмено съглашение между бъдещи и/или настоящи съпрузи, т.е. дори при вече сключен брак може да се подпише брачен договор.
 • Посредством него се уреждат имуществените отношения както по време, така и при прекратяването на брака, при това по начин, избран от двамата съпрузи;
Image