МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

С разширяването на международната търговия и пътуванията се увеличава и рискът едно предприятие или отделно лице да участва в спор с международен елемент. Международният елемент би могъл да се дължи на факта, че страните са с различна националност или че те пребивават в различни държави, или пък че са сключили договор за сделка, която се осъществява в чужбина. Международното частно право е съвкупност от правни норми на вътрешнодържавното законодателство, международните договори и правовите обичаи, които регулират гражданскоправните, трудовите и други отношения, между частноправни субекти, когато в тях има международен елемент. Кантората предоставя услуги в областта на международното търговско, гражданско, вещно, семейно и наследствено право. Поради сложната правна уредба, следствие на преплитането на много норми от национален и международен характер, определянето на приложимото право и компетентния съд е от първостепенно значение.

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

  • Консултиране и представителство пред международни съдилища и арбитраж;
  • Установяване значението на чуждестранни норми и договори и определяне на приложимото право;
  • Правно консултиране при сключване на международни търговски сделки. Международна продажба на стоки. Международни транспортни и спедиторски услуги;
  • Правно консултиране относно правото на Европейския съюз;
  • Правно консултиране относно правата на човека;
  • Правно консултиране относно правния режим на международните инвестиции;
  • Правно консултиране относно правната уредба на международния транспорт;
  • Правно консултиране относно семейни и наследствени отношения с международен елемент;
  • Правно консултиране относно трудови отношения с международен елемент;
  • Консултиране и участие в преговори при договаряне с чуждестранни лица
Image